Regulamin spływów

1. zasady ogólne
a) organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach informacyjnych i reklamowych, które to stanowią integralną część umowy.
b) zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji warunków uczestnictwa po uiszczenie przez uczestnika ceny imprezy lub kwoty podanej w materiałach informacyjnych oraz w przypadku osób niepełnoletnich po przedłożeniu zgody opiekuna prawnego.
c) zawierając umowę z organizatorem uczestnik oświadcza, iz jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie
d) uczestnik oświadcza, iż posiada umiejętność pływania wpław

2. warunki uczestnictwa
a) w spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie
b) młodzież w wieku od 15 do 18 lat może brać udział w spływie po okazaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów
c) dzieci oraz młodzież poniżej 15 roku życia biorą udział w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów na ich osobistą odpowiedzialność zadeklarowaną na piśmie i doręczoną organizatorowi spływu

3. prawa i obowiązki organizatora
a) organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania imprezy jeżeli uczestnik utrudnia jej sprawne przeprowadzenie (w szczególności znajduje się w stanie wskazującym na nietrzeźwość, odurzenie). Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik
b) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej elementów w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych a w szczególnych wypadkach: siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych (w szczególności zbyt wysokich lub zbyt niskich stanów wody) decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia, uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot całości wniesionych opłat
c) organizator ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby Uczestników, jednakże nie później niz na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wniesionych oplat.
d) organizator w przypadkach uzasadnionych zachowuje prawo do zmiany programu imprezy zakwaterowania w innym obiekcie noclegowym o równorzędnym lub wyższym standardzie przedstawionym w ofercie.

4. prawa i obowiązki uczestników
a) uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się poleceniom przewodnika/instruktora
b) uczestnik odpowiada indywidualnie za uszkodzenia sprzętu wynikające z jego winy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich naprawy lub wymiany
c) uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko
d) uczestnik oświadcza, ze o informacje podane w zgłoszeniu o sowich umiejętnościach kajakowych są prawdziwe
e) uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od organizatora lub w przypadku niestawienia się na określoną w materiałach reklamowych lub informacyjnych godzine zbiórki w dniu wyjazdu, rozpoczecie imprezy itp.
f) uczestnik ma prawo odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy, składając pisemne oświadczenie u organizatora (przyjmuje się datę wpływu do biura). W przypadku rezygnacji organizator dokonuje następujących potrąceń z wpłat (od osoby):
– spływy jednodniowe i dwudniowe:
* w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia 50 % ceny imprezy,
* w terminie 7 dni przed data rozpoczęcia imprezy 80 % ceny imprezy
* w terminie krótszym niz 7 dni przed datą rozpoczęcia 100% ceny imprezy
– spływy wielodniowe i wakacyjne:
* w terminie 30-15 dni przed datą rozpoczęcia 50% ceny imprezy;
* w terminie 14-7 dni przed datą rozpoczęcia 80% ceny imprezy;
* w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia 100% ceny imprezy.
g) uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłaty w przypadku gdy: – znajdzie osobę zastępczą

5. płatności
a) Przy rezerwacji miejsc, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny lub kwotę podaną w materiałach informacyjnych lub potwierdzeniu. Jeżeli jednak zgłoszenie następuje na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik jest zobowiązany wpłacić całość należności za imprezę, chyba ze w potwierdzeniu podany jest inny wariant zapłaty.
b) wpłaty prosimy kierować na konto: Santander Bank Polska 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517 (decyduje data wpłynięcia środków na konto)