Lista imprez

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2019 - 18:00

Data zakończenia: 24 kwietnia 2019

Miejsce: Wrocław

Opis:

Drodzy Członkowie Klubu,

ustalony został nowy termin Walnego Zebrania Klubu i tak:

w dniu 24 kwietnia 2019 roku, o godz. 18.00, odbędzie się Walne Zebranie Klubu Turystyki Kajakowej„Ptasi Uskok”. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 107, przy ul. Bolesława Prusa 64,
we Wrocławiu
. Planowana godzina zakończenia to 20.00.

Jednocześnie informujemy o wyznaczeniu drugiego terminu zebrania w tym samym dniu,
15 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

Sprawozdania Zarządu Klubu za rok 2018 zostaną przedstawione podczas Zebrania Klubu.

Przypominamy, że osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu mogą upoważnić innego członka Klubu do reprezentowania i udziału w głosowaniach w imieniu osoby nieobecnej, upoważnienie musi być złożone na piśmie.

BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI!!! Wystarczy zapisać się jak na imprezę.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Odczytanie i zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
 5. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu za rok 2018, pytania i dyskusja;
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;
 7. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 8. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 9. Podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;
 10. Przedstawienie i uchwalenie budżetu na 2019 r.;
 11. Sprawy różne;
 12. Zamknięcie zebrania.

Liczymy na Wasze niezawodne przybycie.

Zarząd KTK „Ptasi Uskok”

Jednocześnie informujemy, że załączniki do zebrania zostaną przesłane członkom Klubu drogą Mailową.

Załączniki:

 1. Protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dn. 14.11.2018 r.;
 2. Projekt uchwały nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 3. Projekt uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 4. Projekt uchwały nr 3/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;
 5. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania;

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.