Lista imprez

Data rozpoczęcia: 3 września 2020 - 00:00

Data zakończenia: 6 września 2020

Miejsce:

Opis:

Klub Turystyki Kajakowej PTASI USKOK

serdecznie zaprasza na

Ogólnopolski Spływ Kajakowy

„Zakończenie sezonu letniego

OBRA – 2020”

„Aktywnym być, to dłużej żyć z cyklu od Kajtka do Kajetana”

Spływ dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu

Organizatorem spływu jest KTK „Ptasi Uskok”

we współpracy z: Powiatem Międzyrzeckim,

Gminą Międzyrzecz, Gminą Bledzew, Gminą Skwierzyna

 1. Organizator:
  • KTK „Ptasi Uskok” Wrocław
  • Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego 
 1. Cel imprezy:
  • popularyzacja najzdrowszej formy turystyki kwalifikowanej w porozumieniu i we współpracy
   z władzami miast etapowych leżących na szlaku Obry
  • popularyzacja szlaków kajakowych Ziemi Lubuskiej
  • upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)
  • integracja środowiska turystów kajakowych
  • popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Ziemi Lubuskiej
 1. Kierownictwo spływu:
  • Komandor: Mirosław Okrasa
  • Vice Komandor: Grażyna Cal
  • Vice Komandor ds. technicznych: Andrzej Piasecki
  • sekretariat: Agnieszka Jarzębowska
  • służba ratownicza: Łukasz Piasecki, Sebastian Jucha
  • pilot początkowy: Andrzej Piasecki
  • pilot końcowy: Roman Jucha
  • komisja sędziowska: Michał Głąb – sędzia główny, Adam Korablewski
  • służba medyczna: Agata Szlachcic
 1. Termin i trasa: 3–6.09.2020 r. (Międzyrzecz – Skwierzyna), 49 km
  • 03 września 2020 r. – przyjazd i weryfikacja uczestników
  • 04 września 2020 r. – Międzyrzecz – Gorzyca, 16 km
  • 05 września 2020 r. – Gorzyca – Chyciny, 13 km, wyścig australijski
  • 06 września 2020 r. – Bledzew – Skwierzyna 20 km, zakończenie i powrót do domu
 1. Zgłoszenia do imprezy:
 • zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza na stronie ptasiuskok.pl; zakładka „lista imprez” (do 15.08.2020 r.)
 • zgłoszenie będzie skuteczne tylko po dokonaniu terminowej wpłaty (zgodnie z informacją w p. 8)
 • informacji udziela komandor spływu tel. 506 106 472

Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Program szczegółowy spływu:

czwartek, 03 września 2020

16:00 – 20:00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników

BIURO SPŁYWU: pole biwakowe „U Maślaka”, 66-300 Gorzyca

20:00 – ognisko zapoznawcze

piątek, 04 września 2020

7.30 – pobudka

8.30 – weryfikacji ciąg dalszy

8:30 odprawa komandora i sędziego głównego z kierownikami drużyn oraz uczestnikami
indywidualnymi – obecność obowiązkowa

9:00 powitanie uczestników i uroczyste otwarcie spływu

9:30 – wyjazd uczestników na miejsce startu do pierwszego etapu: Międzyrzecz

10:00 – przygotowanie kajaków do wodowania

10:30 – 11:00 – start do I etapu Międzyrzecz – Gorzyca, 16 km

14:00 – zamknięcie mety I etapu

14.30 – 15.00 – posiłek regeneracyjny: „Bar u Maślaka”

16:00 – wyjazd autobusów z uczestnikami: zwiedzanie MRU (Międzyrzecki Rejon Umocniony)

21:00 – ognisko, PODSUMOWANIE DNIA i INFORMACJE KOMANDORA
  Przegląd Piosenki Turystycznej
              

sobota, 05 września 2020

8.30 – pobudka

9:00 – 9:30  – start do II etapu Gorzyca – Chyciny, 13 km

14:00 – zamknięcie mety II etapu

14:30 15:30 – wyścig australijski (WA)

16:30 – 17:00 – posiłek regeneracyjny Bar u Maślaka

20:00 – UROCZYSTA KOLACJA, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyskoteka 

niedziela, 06 września 2020

8.00 – pobudka

9:00 – wyjazd autobusów na start do III etapu

10:00 – 10:30 – start do III etapu Bledzew – Skwierzyna, 20 km

14:00 – zamknięcie mety III etapu

15:00 – 15:30 – posiłek regeneracyjny: „Bar u Maślaka”

16:00 ZAKOŃCZENIE SPŁYWU, powrót uczestników do domu

 1. Warunki uczestnictwa:
 • W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które do dnia 15 sierpnia zgłoszą swój udział i dokonają wpłat, o których mowa w p. 8. Dokonaniem zgłoszenia udziału oraz ww. wpłaty uczestnicy potwierdzają, że płyną na własną odpowiedzialność
  i akceptują niniejszy regulamin. Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.
 • Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.
 • Uczestnicy podporządkowują się regulaminowi spływu i zarządzeniom kierownictwa spływu. 
 1. Koszty uczestnictwa:
 • 100 zł – wpisowe przy wpłacie do 15.08.2020 r.; po tym terminie, lecz nie później niż do 28.08.2020 r., wpisowe wynosi 120 zł
 • 50 zł – wpisowe dzieci do lat 7 przy wpłacie do 15.08.2020 r.; po tym terminie, lecz nie później niż do 28.08.2020 r., wpisowe wynosi 60 zł
 • 75 zł – miejsce w kajaku organizatorów na trzy dni spływu (nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok)
 • opłaty za bilety wstępu do MRU wg programu
 • dojazd z Wrocławia w dn. 03.09.2020 i powrót w dn. 06.09.2020 w ramach ww. wpłaty na cele statutowe; konieczne wcześniejsze zgłoszenie

wpłaty należy wnosić przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”

PKO BP SA I O/Wrocław 90 1020 5226 0000 6202 0214 4970
z dopiskiem „cele statutowe – OBRA 2020

 1. Świadczenia organizatora:
  • posiłki regeneracyjne po etapach
  • organizacja programu turystyczno-rekreacyjnego
  • przewóz uczestników spływu na poszczególne etapy
  • ubezpieczenie uczestników
  • wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
  • opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna
  • pierwsza pomoc medyczna
  • pamiątka spływowa
 1. Obowiązki uczestników:
  • podporządkowanie się regulaminowi i poleceniom kierownictwa spływu
  • udzielanie pomocy innym uczestnikom na trasie w razie potrzeby i stosownie do możliwości
  • niezanieczyszczanie trasy spływu
  • niespożywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia
  • skompletowanie wyposażenia osobistego i biwakowego we własnym zakresie
  • obowiązek kierowników drużyn – codzienna odprawa z komandorem
 1. Postanowienia końcowe:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
  • Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.); w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wniesionej wpłaty pomniejszonej o już poniesione przez organizatora koszty.
  • Osoby nieprzestrzegające regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego.
  • Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy.
  • Organizator gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż cele związane z organizacją imprezy. Administratorem danych osobowych jest KTK „Ptasi Uskok” Wrocław.
  • W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów.
  • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do kierownictwa spływu.

REGULAMIN PUNKTACJI

 1. PUNKTACJA INDYWIDUALNA

‒ punktacja indywidualna jest sumą punktów zdobytych w konkurencjach spływu
(wyścig australijski oraz OLC)

‒ punktacja indywidualna jest prowadzona dla kategorii łodzi:

                 T-1 kajak sztywny turystyczny – kobiety, mężczyźni

                 T-2 kajak sztywny turystyczny – kobiety, mężczyźni, mix

‒ kategorię tworzą co najmniej 4 osady. Osady nie tworzące kategorii, na wniosek sędziego głównego, komandora i za zgodą tych osad, mogą wystartować w „wyższej” kategorii (np. kobiety w mixtach, mixty w kategorii mężczyzn itp.)

‒ w przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje średnia wieku osady. Gdy średnia przekracza 35 lat, wyższe miejsce przyznawane jest osadom starszym. Dla średniej poniżej 35 lat, wyższe miejsce zajmują osady młodsze. Jeśli osady reprezentują różne kategorie wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wiekowa. 

 1. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

‒ w punktacji drużynowej spływu klasyfikowane są organizacje, w barwach których wystartowały
co najmniej 3 (trzy) osady

‒ punktacja drużynowa ustalana jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez maksymalnie
5 (pięć) najlepszych osad drużyny w punktacji indywidualnej oraz za zgłoszenia

‒ za zgłoszenia organizacja otrzymuje 2 (dwa) pkt. za każdą zweryfikowaną osobę, która pokonała całą trasę spływu, ale nie więcej niż 30 pkt.

 1. REGULAMIN WYŚCIGU AUSTRALIJSKIEGO (WA)

‒ uczestnicy startują ze startu wspólnego dla swojej kategorii na sygnał sędziego startera

‒ do pokonania mają  tor wyznaczony przez dwie boje

‒ liczbę okrążeń i liczbę osad kończących konkurencję po każdym okrążeniu poda sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów

‒ zaliczenie wyścigu (WA) następuje po przepłynięciu dziobu kajaka przez linię mety

‒ dyskwalifikacja w (WA) następuje za:

     ‒ start bez zgody sędziego startera

     ‒ niesportowe zachowanie, np. celowe przeszkadzanie na trasie innym osadom

‒ w wyścigu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie

wszyscy uczestnicy WA bezwzględnie płyną w kamizelkach asekuracyjnych

‒ punktacja:       I miejsce           40 pkt.

                     II miejsce    30 pkt.

                     III miejsce   20 pkt., za każde następne o 1 (jeden) pkt. mniej (19, 18, …)

 1. REGULAMIN ODCINKA LIMITOWANEGO CZASEM (OLC)

Odcinek limitowany czasem jest konkurencją obowiązkową, polegającą na pokonaniu trasy etapu w taki sposób, aby wystartować pomiędzy otwarciem a zamknięciem startu i dopłynąć do mety pomiędzy jej otwarciem a zamknięciem.

Za prawidłowe pokonanie etapu OLC osada otrzymuje 20 pkt.

 1. PUNKTY KARNE (wliczane do punktacji indywidualnej)

‒ za spóźnienie się na start                                                                     -10 pkt.

‒ za spóźnienie się osady na mecie do 5 min                                         –  5 pkt.

‒ za spóźnienie się osady na mecie od 6 do 10 min                               -10 pkt.

‒ za spóźnienie się osady na mecie przekraczające 10 min                   do -50 pkt.

 1. DYSKWALIFIKACJA Z PUNKTACJI SPŁYWU

‒ za nadużywanie alkoholu

‒ za nieudzielenie pomocy poszkodowanej załodze na wodzie

‒ za niestosowanie się do zaleceń kierownictwa spływu

 1. PROTESTY

‒ protesty rozpatruje 3-osobowe jury, składające się z przedstawicieli: z ramienia KKdW PZK, organizatora oraz uczestników, którego skład zostanie podany podczas otwarcia spływu.

‒ decyzja sędziego startera konkurencji spływu co do prawidłowości startu lub niedopuszczenia osad do startu oraz decyzje sędziego celowniczego na mecie co do kolejności osad na mecie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.

‒ protesty od orzeczeń komisji sędziowskiej w czasie trwania spływu należy składać pisemnie na ręce sędziego głównego lub osoby przez niego wyznaczonej w terminie do 1 (jednej) godz. po wywieszeniu wyników danego etapu oraz do 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej.

‒ wraz z protestem należy wpłacić wadium w wysokości 50 zł. Wadium podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu.

       Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do kierownictwa spływu. 

Lokalizacja biwaku: pole biwakowe „Janusz i Anna Maślak”, 66-300 Gorzyca

Dojazd do biwaku:

Samochodem: zjazd do Gorzycy z drogi krajowej nr 137, po dojechaniu do wsi należy skręcić w prawo

w drogę gruntową i pojechać wzdłuż ogrodzenia.

Uwaga: droga się rozwidla, trzymać się trzeba lewej strony.

WARUNKI NA POLU BIWAKOWYM:

 • prysznice płatne dodatkowo, toalety,
 • punkt z czajnikami (wrzątek),
 • punkt z dostępem do prądu, np. do ładowania komórek itp.,
 • wiata – z nagłośnieniem (radio spływowe) i oświetleniem, ławo-stoły: miejsce integracji
  i możliwość spożywania posiłków,
 • miejsce na ognisko,
 • przystań – zagospodarowane zejście do rzeki, możliwość wodowania kajaka,
 • na pole namiotowe można wjechać samochodem.

WYŻYWIENIE

W kosztach spływu ujęty jest jeden posiłek regeneracyjny dziennie (po zakończeniu etapu) oraz uroczysta kolacja 5.09.2020 r., pozostałe wyżywienie w zakresie własnym.

Zachęcamy do skorzystania z lokalnej oferty gastronomicznej – bar i smażalnia ryb na miejscu.

MSZA ŚW. w kościele w Międzyrzeczu (samochodem 15 minut).

 

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Zapisz się

Dane podstawowe:
Imię*:
Required field
Nazwisko*:
Required field
Numer PESEL*:
Required field
Adres zamieszkania:
Ulica i numer*:
Required field
Miejscowość*:
Required field
Kod pocztowy*:
Required field
Dane dodatkowe:
E-Mail*:
Required field
Numer telefonu*:
Required field
Liczba rezerwacji*:
Transport*:
Required field
Poziom umiejętności*:
Required field
Wiadomość dodatkowa:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
(zgłoszenia grupowe)
Przepisz kod:
Required field
Required field
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Required field
(Treść regulaminu dostępna tutaj)