Lista imprez

Data rozpoczęcia: 22 maja 2019 - 18:00

Data zakończenia: 22 maja 2019

Miejsce: Wrocław

Opis:

Drodzy Członkowie Klubu,

ustalony został nowy termin Walnego Zebrania Klubu i tak:

w dniu 22 maja 2019 roku, o godz. 18.00, odbędzie się Walne Zebranie Klubu Turystyki Kajakowej„Ptasi Uskok”. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 107, przy ul. Bolesława Prusa 64,
we Wrocławiu
. Planowana godzina zakończenia to 19.30.

Jednocześnie informujemy o wyznaczeniu drugiego terminu zebrania w tym samym dniu,
15 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

Sprawozdania Zarządu Klubu za rok 2018 zostaną przedstawione podczas Zebrania Klubu.

Przypominamy, że osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu mogą upoważnić innego członka Klubu do reprezentowania i udziału w głosowaniach w imieniu osoby nieobecnej, upoważnienie musi być złożone na piśmie.

BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI!!! Wystarczy zapisać się jak na imprezę.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Odczytanie i zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
 5. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu za rok 2018, pytania i dyskusja;
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;
 7. Podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 8. Podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 9. Podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;
 10. Przedstawienie i uchwalenie budżetu na 2019 r.;
 11. Sprawy różne;
 12. Zamknięcie zebrania.

Liczymy na Wasze niezawodne przybycie.

Zarząd KTK „Ptasi Uskok”

Jednocześnie informujemy, że załączniki do zebrania zostaną przesłane członkom Klubu drogą Mailową.

Załączniki:

 1. Protokół z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dn. 14.11.2018 r.;
 2. Projekt uchwały nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 3. Projekt uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” za 2018 r.;
 4. Projekt uchwały nr 3/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia KTK „Ptasi Uskok” absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;
 5. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania;

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Dane podstawowe:
Imię*:
 (Pole wymagane)
Nazwisko*:
 (Pole wymagane)
Numer PESEL*:
 (Pole wymagane)
Adres zamieszkania:
Ulica i numer*:
 (Pole wymagane)
Miejscowość*:
 (Pole wymagane)
Kod pocztowy*:
 (Pole wymagane)
Dane dodatkowe:
E-Mail*:
 (Pole wymagane)
Numer telefonu*:
 (Pole wymagane)
Liczba rezerwacji*:
Transport*:indywidualny zbiorowy
 (Pole wymagane)
Poziom umiejętności*:
 (Pole wymagane)
Wiadomość dodatkowa:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
(zgłoszenia grupowe)
Przepisz kod:
Wyrażam zgodę
 (Pole wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Akceptuję regulamin spływów
 (Pole wymagane)
(Treść regulaminu dostępna tutaj)
Keep this field blank:

(* oznacza pole wymagane)