Lista imprez

Data rozpoczęcia: 15 marca 2019 - 00:00

Data zakończenia: 17 marca 2019

Miejsce: Żagań

Opis:

REGULAMIN – PROGRAM

Organizator:

 • Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ Żagań
 • Klub Wodny PTTK „Szron”,

przy współpracy i pomocy:

 • Burmistrza i Rady Miasta Żagania,
 • Burmistrza Gminy Iłowa.

  Komandor Spływu:    –    Aleksander Czerwonajci

Cele spływu :

–     spotkanie miłośników zimowej turystyki kajakowej jako ekstremalnej formy czynnego wypoczynku ,

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych rzek żagańskich : Bobru, Kwisy i Czernej,
 • promocja turystyki w Żaganiu i w Powiecie Żagańskim. 

Warunki bezpieczeństwa:

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i prawidłowo zapiętym sprzęcie asekuracyjnym i ratunkowym /z wyjątkiem  rzeki  Czerna/.
 2. W czasie całego spływu obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i zakaz pozostawania za pilotem końcowym.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać pomocy w razie wypadku, poszkodowanym ,a później ratowania ich mienia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia etapów lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody.
 6. Organizator ostrzega ,że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia kajaków.

Warunki uczestnictwa :

Spływ jest imprezą otwartą , mogą w nim uczestniczyć wszyscy  kajakarze indywidualni  , jednak ze względu na pogodę i trudność rzek , konieczne są umiejętności  pokonywania bystrzy , zwalonych drzew oraz  doświadczenie  na  wodach o  szybszym  nurcie.

Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dokonać rejestracji wraz z opłatą  w biurze  spływu oraz podpisać przygotowane oświadczenia.

Warunkiem  zapisu na spływ jest przesłanie  zgłoszenia  do  organizatora do dnia 1.03.2019r. wraz  z wpłatą składki spływowej w wysokości 120 zł od osoby / ilość miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszenia /.

W przypadku rezygnacji z udziału w spływie po 7.03.2019r. , składka nie zostanie zwrócona ,lecz zostanie wykorzystana na pokrycie  kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.

Dokonanie  zgłoszenia  i wpłaty  składki  jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.

Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania  zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie .

Osoby nie umiejące pływać , mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności , biorącą na siebie odpowiedzialność za partnera.

Uczestnicy imprezy powinni posiadać własne , niezbędne im apteczki medyczne i techniczne

W czasie spływu na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu

KOSZTY  UCZESTNICTWA  W  SPŁYWIE 

Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy składają się wyłącznie na pokrycie kosztów organizacji  spływu.

Koszt pełnego uczestnictwa w spływie –  240 zł,

Koszt uczestnictwa bez noclegów – 145 zł.

Koszty dodatkowe:

    –  transport kajaka prywatnego – 10 zł,

    –  dodatkowy nocleg z 14/15.03.2019r. –  50 zł /zamówić przy zgłoszeniu/,

    –  wypożyczenie kajaka / uzgodnione z  Komandorem/ 

Termin zgłoszenia  : 1.03.2019r.- po tym terminie po uzgodnieniu z organizatorami .

Składkę w kwocie 120 zł  gwarantującą udział w spływie należy wpłacić na konto : 

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ , 68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej ,  Bank PEKAO S.A , Oddział w Żaganiu

 Nr  rachunku: 21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

z  dopiskiem  „ Żagańskie Zimowe Rzeki – 2019„ 

Świadczenia dla uczestników spływu: 

 1. Transport autobusowy uczestników spływu podczas trwania imprezy.
 2. Opiekę na wodzie instruktorów kajakarstwa (przodowników) i ratowników .
 3. Transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie.
 4. Dwa noclegi w pokojach Hotelu Willa Park w Żaganiu ul. Piłsudskiego 19.
 5. Drugie śniadanie w czasie przerwy w m. Gryżyce oraz kiełbasa z ogniska na zakończenie I etapu,
 6. Śniadanie w Iłowej przed rozpoczęciem II etapu.
 7. Ciepły posiłek regeneracyjny na zakończenie II etapu na Stanicy i w Trzebowie w trakcie III etapu.
 8. Dwie obiadokolacje w Restauracji w Hotelu „Willa Park „ + przekąska na „Wieczorku Komandorskim”.
 9. Transport kajaków w czasie imprezy.
 10. Wklejkę do książeczek TOK oraz PZKaj.
 11. Ubezpieczenie NNW / na kwotę 10.000zł/ osobę / , organizatorzy zalecają uczestnikom dodatkowe indywidualne ubezpieczenia.

Postanowienia końcowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.

W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu , zachowania , kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo wykluczenia / usunięcia / uczestnika z imprezy , bez  zwrotu  kosztów uczestnictwa,

Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału w spływie.

Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane  przez  uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik,

Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.

.Osoby funkcyjne spływu zostaną przedstawione na miejscu rozpoczęcia imprezy w dniu 15.03.2019r.

Udzielanie informacji:

Komandor spływu – Aleksander Czerwonajcio,  e-mail. rolek58@onet.pl,  tel. 602603574,

Tablica informacyjna ze szczegółami poszczególnych dni umieszczona będzie na parterze bud. C “ Willa Park”.

Przyjmowanie zgłoszeń na spływ tylko na adres  : rolek58@onet.pl  

 Program spływu:

14.03,2019 r. czwartek  – godz. 18.00 – 21.00przyjmowanie uczestników w „ Willa Park”,

15.03.2019r./ piątek /– godz. 8.30-10.00-  przyjmowanie uczestników / zakwaterowanie /   ,

                                         Godz. 10.00 – załadunek kajaków na przyczepy,                                               

                                         godz. 10.20 –  otwarcie spływu  na  placu „Willa Park” i wyjście uczestników spływu  z wiosłami na start do I etapu na Bobrze z Bulwaru Szarych Szeregów                                                                                                                                             

                                         godz. 10.50 – omówienie trasy , instruktaż bezpieczeństwa,                                                                

                                         godz. 11.00 – Powitanie uczestników przez Burmistrza Żagania Pana Andrzeja Katarzyńca oraz start do etapu -18km

z przerwą śniadaniową w Gryżycach/ po 9 km/,                                                                                            

                                        godz. 14.30 – 15.00 meta etapu w Gorzupi , ognisko, kiełbaski i ciepłe napoje.

                                        godz. 15.30  – 16.00  odjazd  pojazdów  do  Żagania,

                                        godz. 17.00  –  zwiedzanie Pałacu,

                                        godz. 19.30  –  obiadokolacja,

                                        godz. 20.00 – 23.00- Wieczorek Komandorski

z zimnymi zakąskami,

                                        godz. 24.00 lub 1.00 – cisza nocna. 

16.03.2019r. -/sobota / – godz. 9.00 – wyjazd uczestników spływu na start w Iłowej, etapu na Czernej,                                                         

                                         godz. 9.30 – śniadanie przygotowane  przez  władze Iłowy,

  godz. 10.20 – start w Parku trasy  najdłuższej – 25,5 km, lub przejazd do Czernej na etap 19 km.

                                          godz. 16.00 – koniec etapu na Stanicy w Żaganiu, ciepły poczęstunek,                                                               

                                          godz. 17.00-17.30 – odjazd autobusu do hotelu,

                                          godz. 18.30  –  spacer po Żaganiu,

                                          godz. 20.00 – obiadokolacja ,

                                          godz. 20,30- czas wolny, rozmowy, śpiewanie,                                                         

                                          godz. 24.00- lub 1.00 – cisza nocna

 

17.03.2019r. / niedziela / – godz. 9.00 – 10.00- wykwaterowanie z hotelu

                                          Godz. 10.15 – wyjazd  kierowców samochodów prywatnych do Trzebowa / nieobowiązkowe/,                                                             

                                          Godz. 10.20 – wyjazd autobusu z  uczestnikami na start etapu na Kwisie -Łozy,

                                          godz. 11.15 –  start do III- go etapu,                                                                

                                         godz.  13.00 – przystanek w Trzebowie po 9 km , ognisko, ciepły poczęstunek, podsumowanie spływu, pierwsze pożegnania, 

                                          godz. 13.30 –  wypłynięcie do Żagania – 12 km, 

                                          godz. 15.30 – 16.00 – meta i zakończenie spływu na ulicy Żelaznej w Żaganiu,  

                                          godz. 16.30 – ciepłe napoje na Stanicy dla odjeżdżających.

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Przyjmowanie zapisów zostało zakończone! Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za to wydarzenie.